10 ข้อดีเมื่อสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงาน เสริมภาพลักษณ์องค์กร

สวมใส่ยูนิฟอร์มพนักงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์มากกว่าที่คิด

ยูนิฟอร์มพนักงาน

         

เสื้อผ้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพราะนอกจากเสื้อผ้าจะเป็นเครื่องแต่งกายที่ส่งเสริมบุคลิก ภาพลักษณ์ ปกป้องร่างกายจากสิ่งต่างๆ ภายนอกแล้ว เสื้อผ้ายังมีผลกับทางด้านจิตใจด้วย การใส่ยูนิฟอร์มเองก็เช่นกัน โดยเฉพาะเสื้อฟอร์มพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงานที่มีข้อดี ไม่ว่าจะเป็นข้อดีกับสำหรับตัวผู้สวมใส่เอง หรือกับองค์กรที่สังกัดที่ทำงานอยู่

ยูนิฟอร์มพนักงานที่ดีเป็นอย่างไร

ชุดยูนิฟอร์มพนักงานนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะจัดเป็นสวัสดิการจากทางองค์กรที่มอบให้แก่พนักงานที่เข้ามาทำงานเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษร์ที่ดีแก่องค์กร การมีชุดยูนิฟอร์มพนักงานนั้น ก็ควรมีการเลือกเสื้อโปโลพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานที่มีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน สำหรับเสื้อยูนิฟอร์มที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้

 • เสื้อฟอร์มพนักงานควรมีเนื้อผ้าที่ดี มีความสะอาด เหมาะสมกับรูปแบบของงาน: สำหรับเสื้อฟอร์มพนักงานนั้น ควรมีเนื้อผ้าที่ให้ความสบาย สามารถสวมใส่ได้ทั้งวัน และเป็นผ้าที่มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน ไม่ขาดหรือเปื่อยยุ่ยได้ง่าย ทั้งนี้ควรเลือกสีสันให้เหมาะสมกับองค์กรหรือลักษณะของงาน เช่น หากเป็นงานในโรงงานที่สามารถเปรอะเปื้อนได้ง่าย ชุดฟอร์มพนักงานโรงงานที่ใช้ควรเป็นเสื้อที่มีสีเข้ม เพื่อปกปิดร่องรอยไว้ได้ หรือหากเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานในออฟฟิศ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลพนักงานสีอ่อนก็จะให้ความรู้สึกที่สะอาด น่าเชื่อถือ เป็นต้น
 • เสื้อฟอร์มควรมีขนาดที่หลากหลาย สวมใส่ได้พอดี: การทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในออฟฟิศหรือโรงงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มที่ดีควรเป็นเสื้อที่ให้ความคล่องตัวค่อนข้างดี เพื่อการขยับเขยื้อนร่างกายที่ไม่ติดขัด สามารถทำงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อาจมีการวัดขนาดตัวขนองพนักงานแต่ละคนเพื่อชุดยูนิฟอร์มพนักงานที่เหมาะสม หรืออาจเป็นการสั่งทำที่มีหลากหลายขนาด เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกให้เข้ากับรูปร่างของแต่ละคนได้

10 ข้อดีของการสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงาน

ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน การสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงานนั้นมีข้อดีที่นอกเหนือไปจากการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร หรือความเป็นระเบียบแบบแผน โดยข้อดีหรือประโยชน์ของการสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลพนักงาน มีดังนี้

 1. เสริมความสามัคคี ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลพนักงาน ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับคนในองค์กร สร้างความรู้สึกของการทำงานเป็นทีม ทำให้พนักงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยว การใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานจึงช่วยสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดีขึ้นได้ในทางอ้อม
 2. สร้างภาพจำให้แก่องค์กร เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มในแต่ละองค์กร มักจะมีโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวองค์กรอยู่ด้วย จึงอาจถือเป็นการโฆษณาองค์กรในทางอ้อม เมื่อใครพบเห็นก็สามารถจำได้ เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มจึงเป็นเสมือนเครื่องมือทางการตลาดแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดภาพจำสำหรับผู้ที่พบเห็นได้
 3. สะดวกมากขึ้น การสวมชุดยูนิฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลพนักงานนั้น ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกสรรเสื้อผ้า อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสำหรับใส่มาทำงานได้ด้วย เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มจะเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่ทางองค์กรมอบให้แก่พนักงาน จึงช่วยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จะใช้ไปกับการซื้อเสื้อผ้าไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้นั่นเอง
 4. เพิ่มความเท่าเทียม การสวมเสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันในองค์กร โดยปกตินั้นหากเป็นการแต่งกายที่ฟรีสไตล์ พนักงานแต่ละคนก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการแบ่งฐานะ ความรู้สึกด้อยกว่าในองค์กรได้ การสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มเดียวกัน จึงช่วยลดความรู้สึกไม่เท่าเทียม ความแตกต่างระหว่างพนักงานด้วยกันในองค์กรลงไปได้
 5. เสริมความปลอดภัย การสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการหน้าที่เฉพาะทาง เช่น พนักงานช่างไฟฟ้า, พนักงานในโรงงานเครื่องจักรหนัก, พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยบางอย่าง ส่งผลให้ชุดฟอร์มพนักงานโรงงานในหน้าที่เหล่านั้น จะเป็นลักษณะของเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อหน้าที่เหล่านี้ เช่น วัสดุที่ทนทนความร้อน ทนทานไม่ขาดง่าย เป็นต้น
 6. เสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของการเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ เมื่อสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงานขององค์กร ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีลักษณะของการทำงานที่เฉพาะทาง จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพมายิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
 7. สร้างความน่าเชื่อถือ เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสามารถที่จะสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน การติดต่อประสานการกับลูกค้า หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานนั้นจะออกแบบให้มีความทางการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสีสัน มีความสบาย บ่งบอกได้ถึงองค์กร ส่งผลให้เสื้อฟอร์มพนักงานสามารถใช้งานได้ในหลากหลายโอกาสนั่นเอง
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสื้อฟอร์มพนักงานเพิ่มความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น หากเป็นเสื้อผ้าทั่วไปที่สวมใส่มาทำงาน อาจมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวบางอย่าง เช่น หากสวมใส่กระโปรงก็อาจต้องระมัดระวังการเคลื่อนไหวร่างกาย แต่หากเป็นชุดยูนิฟอร์มพนักงานที่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของเสื้อโปโลพนักงานนั้นมักจะใส่คู่กับกางเกง ซึ่งให้ความคล่องตัวมากกว่า
 9. เสริมความมั่นใจในพนักงาน เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานช่วยเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรหรือการทำงาน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเสื้อฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มนั้น มักจะมีตราโลโก้ / แบรนด์ ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวขององค์กรผ่านเสื้อที่สวมใส่ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอยากทำงานเพื่อองค์กรได้ในทางอ้อม
 10. เสริมบุคคลิกภาพ การใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน หรือเสื้อโปโลพนักงานช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของพนักงาน เมื่อสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานที่มีตราหรือโลโก้ขององค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพจำให้แก่คนทั่วไปแล้ว ยังทำให้ผู้ที่รู้สึกสวมใส่รู้สึกว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้ในการอ้อมด้วย

การสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน หรือเสื้อโปโลยูนิฟอร์มมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาพลักษณ์ภายนอก หรือในแง่ของจิตใจ ที่ส่งผลทั้งในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร ไปจนถึงการช่วยให้พนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของการซื้อเสื้อผ้าไปได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเราเห็นถึงข้อดีของการสวมใส่เสื้อฟอร์มพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์มแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือ การเลือกร้านรับผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีเนื้อผ้า รูปแบบให้เลือกหลากหลาย เพื่อเสื้อฟอร์มพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงานที่ดูดี สามารถสร้างภาพจำให้แก่องค์กรได้นั่นเอง

บริษัท ทอฟฟี่ บูติก จำกัด รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกรูปแบบ รับผลิตเสื้อช็อป เสื้อเชิ้ตช่าง รับทําเสื้อโปโล ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตทำงาน เสื้อเชิ้ตยูนิฟอร์ม ไปจนถึงชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน สามารถผลิตได้ตามแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ มีระบบงานพิมพ์-งานปักเอง บริการจัดส่งทั่วประเทศ ที่บริษัท ทอฟฟี่ บูติก จำกัด เราคือโรงงานผลิตเสื้อโปโลที่มีทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและตัดเย็บ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ครบทั้งเรื่องผ้าและเรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ

 

บริษัท ทอฟฟี่ บูติค จำกัด

          เรามีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการรับผลิตเสื้อ ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม และอื่นๆ เรามีทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและตัดเย็บคอยให้คำปรึกษา และเรายังเป็น One Stop Service มาที่นี่ที่เดียวจบ ครบทั้งเรื่องผ้าและเรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า หากเลือกมาผลิตเสื้อโปโล หรือชุดยูนิฟอร์มพนักงานกับทางเราจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพกลับไปอย่างแน่นอน

ยินดีให้คำปรึกษางานด้านผลิตยูนิฟอร์มพนักงาน

รับผลิตเสื้อช็อป เสื้อโปโลพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน
เราเป็นโรงงานผลิตเสื้อโปโลคุณภาพ รับทําเสื้อโปโล และรับผลิตเสื้อทุกรูปแบบ
สามารถเลือกเนื้อผ้าได้ตามต้องการ

ติดต่อรับบริการและติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ที่
โทร. 02-874-0205-7
มือถือ : 084-099-3799, 095-639-6142
Line : @toffyboutique
Facebook : https://www.facebook.com/toffyboutique/
Email : sales@toffyboutique.com

Comments are closed.